* Unfortunately, we do not have our terms in english available yet. We abide by regular customer laws.

Algemene Voorwaarden

INHOUDSOPGAVE: 

 • Artikel 1  – Definities
 • Artikel 2  – Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3  – Toepasselijkheid
 • Artikel 4  – Het aanbod
 • Artikel 5  – De overeenkomst
 • Artikel 6  – Herroepingsrecht bij thuislevering
 • Artikel 7  – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8  – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 • Artikel 9  – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 • Artikel 10 – De prijs
 • Artikel 11 – Betaling
 • Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
 • Artikel 13 – Levering en uitvoering
 • Artikel 14 – Overmacht
 • Artikel 15 – Aansprakelijkheid
 • Artikel 16 – Intellectuele eigendom
 • Artikel 17 – Klachtenregeling en geschillen
 • Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: tcgcenter.nl / tcgcenter.eu (Trading Card Games Center)
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping: voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

tcgcenter.nl / tcgcenter.eu (Trading Card Games Center)

Vestigingsadres :

Spaarbankstraat 29, 8262PA in Kampen (Overijssel), Nederland.
Let op, dit is geen bezoekadres!

Telefoonnummer :

 • 097032004479 (Op dit nummer zijn wij het best bereikbaar via WhatsApp. Indien u wenst ons telefonisch te spreken en u krijgt niet meteen gehoor, laat dan alstublieft uw boodschap met terugbelverzoek achter. We zullen u dan zo snel mogelijk terug bellen.)

Website : www.tcgcenter.nl / www.tcgcenter.eu

E-mail: via het contactformulier onderaan op deze pagina of [email protected]

KVK nummer: 81700121

Btw-identificatienummer

 • Nederland: NL003591689B25  

Bankrekeningnummer: NL77 KNAB 0404 5863 92

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID 

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden voor verkoop op afstand via internet zijn van toepassing op elk aanbod van www.tcgcenter.nl  / www.tcgcenter.eu aan jou als Consument en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ons als ondernemer en jou als consument. Wanneer uit de bestelling blijkt dat je de intentie hebt om de producten zelf verder te verkopen, dan kunnen we de bestelling weigeren.
 2. Wij leveren op dit moment enkel in Nederland.  Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we jouw bestelling weigeren. 
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door jouw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.
 4. Als naast deze algemene verkoopsvoorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene verkoopsvoorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.
 5. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 6. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestelbevestiging of ten laatste bij de levering een verwijzing naar deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze zijn ook steeds te raadplegen op www.tcgcenter.nl / www.tcgcenter.eu
 7. Wij kunnen te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten of nog niet-uitgeleverde bestellingen blijven de algemene verkoopsvoorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de bestelbevestiging. 

ARTIKEL 4 - HET AANBOD 

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod of op de product pagina.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om jou een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om jou een overeenkomstig goed of dienst te leveren.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor jou als consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST 

 1. Jouw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor jouw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Maestro (vooruitbetaling). Indien de uitgever van jouw kaart weigert om in te stemmen met jouw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.  
 2. Indien je het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigen wij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons is bevestigd, kan je de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen we passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige web omgeving.
 4. Wij kunnen ons binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of jij aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 5. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT 

 1. Als je fysieke goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de laatste levering van de bestelling, het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden.  Je kan jouw hele of een gedeelte van jouw bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. De retourprocedure is terug te vinden op onze website www.tcgcenter.eu. Onder bepaalde voorwaarden vergoeden wij de kosten van een retour. Binnen de 14 dagen nadat we jouw bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald tenzij anders overeengekomen.
 2. Voor diensten, zoals digitale producten of codes en voor producten waar de hygiëneregels moeten in acht gehouden worden (zoals hoofdtelefoons) en gratis goederen (goodies) is er geen herroepings- of retourrecht.
 3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen kunnen dus voor jouw of voor onze rekening zijn. In geval van defecten of onjuist ontvangen producten zullen wij retourkosten vergoeden. In andere gevallen vergoeden wij deze meestal niet.  Wel vergoeden wij de verzendskosten bij een volledig geretourneerde bestelling.
 4. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben ontvangen en hebben gecontroleerd dat zij zich in de originele staat bevinden. Na ontvangst van de teruggestuurde goederen en na de kwaliteitscontrole, gaan we over tot de terugbetaling.
 5. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn.  Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 6. Je kan jouw retourpakket retourneren via het transportbedrijf waarmee is geleverd of transport naar eigen keuze. Indien het door jezelf gekozen transport zou zijn, zijn de kosten van terugsturen voor jou.
 7. Om jouw herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je met ons contact opnemen via het contactformulier onderaan de pagina of het modelformulier voor herroeping invullen en deze zenden naar [email protected]

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD 

 1. Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Jij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals jij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. Jij bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. Jij bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als wij jou niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht hebben verstrekt. 

ARTIKEL 8 - UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN 

 1. Als je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, meld je dit ons binnen de bedenktermijn door middel van het hier het formulier voor herroeping.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zend je het product terug. Jij hebt de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als jij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. Je zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou als consument.
 5. Jij draagt in de eerste aanleg de kosten van het terugzenden van het product. Indien de reden van het terugzenden een defect product, onjuist ontvangen product of anderszins probleem betreft waarbij het vergoeden van deze kosten redelijk zijn, zullen wij deze kosten terug betalen.
 6. Als je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING 

 1. Als wij de melding van herroeping door jou op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging per e-mail.
 2. Wij vergoeden alle betalingen van jou, inclusief eventuele leveringskosten door ons in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop je de herroeping meldt. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben ontvangen en hebben gecontroleerd dat zij zich in de originele staat bevinden. Na ontvangst van de teruggestuurde goederen en na de kwaliteitscontrole, gaan we over tot de terugbetaling.
 3. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat je hebt gebruikt, tenzij je instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor jou als consument.
 4. Als je hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.  

ARTIKEL 10 - DE PRIJS 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn in Euro/€ en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  Indien je een bestelling plaatst en je ontvangt van ons een bestelbevestiging per e-mail, dan geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je jouw aankoop definitief plaatst. 

ARTIKEL 11 - BETALING 

 1. Wij aanvaarden enkel de volgende betaalmiddelen; Vooruitbetaling.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om via SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van jouw browser.
 3. Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat van TCGCenter.eu (Trading Card games center) over op jouw als klant na ontvangst door jou of afgifte aan jou van de goederen en na volledige betaling van de prijs. Vanaf inbezitname van de goederen gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op jou.
 4. Jij hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden. 

ARTIKEL 12 - NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE 

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan jouw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van jouw bestelling bestaande wetten.
 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan conformiteit dat reeds bestaat bij de levering van de goederen.
 3. Afhankelijk van het product en de aard van het defect, bieden wij de keuze tussen een herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.
 4. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
 5. Neem contact op met ons via het contactformulier onderaan deze pagina voor meer hulp en informatie. Vele fabrikanten zorgen voor verdere opvolging via de fabrieksgarantie. 

ARTIKEL 13 - LEVERING EN UITVOERING 

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij jouw bestelling aangegeven adres. De levering aan huis gebeurt in principe per koerier. De chauffeur of transporteur kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. Je tekent voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een elektronische leveringsbon. De verzendskosten bedragen in de meeste gevallen €6,95.
 2. Wanneer je niet aanwezig bent op het ogenblik van de levering van jouw bestelling, dan wordt door de transporteur een bericht in de brievenbus achtergelaten, waarop het dichtstbijzijnde afhaalpunt staat vermeld, zodat je, na vertoning van een identiteitsbewijs, jouw pakket kan afhalen binnen de 14 kalenderdagen.
 3. Bij de levering in een afhaalpunt ontvang je een verwittiging van zodra jouw bestelling beschikbaar is voor afhaling op vertoning van een identiteitsbewijs. Indien het door jou gekozen afhaalpunt niet meer bestaat of tijdelijk gesloten is op het moment van aflevering, behouden wij het recht voor om het pakket in het dichtstbijzijnde afhaalpunt ter beschikking te stellen. Je tekent voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een elektronische leveringsbon.
 4. Wanneer een artikel in voorraad is wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 1 à 4 werkdagen. Wanneer een artikel niet in voorraad is, wordt het zo snel als mogelijk aangeboden op jouw leveringsadres. Wij informeren je over de vermoedelijke leveringstermijn in jouw bestelbevestiging.
 5. Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van jou als klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Postbusadressen en militaire APO-adressen worden niet aanvaard.
 6. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van jouw bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.
 7. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.  Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 8. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je moet hiervoor het beschikbare “retourformulier” gebruiken. Heb je bij het invullen van dit retourformulier vragen, dan kan je contact opnemen via het contactformulier onderaan deze pagina.
 9. Bekijk ook de retourprocedure op de website.
 10. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die wij hebben aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

ARTIKEL 14 - OVERMACHT

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ... 

ARTIKEL 15 - AANSPRAKELIJKHEID: 

Gebruik van de Webshop www.tcgcenter.nl / www.tcgcenter.eu: 

 1. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 2. TCGCenter.eu levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal TCGCenter.nl de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. TCGCenter.nl kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren (zie lager contactgegevens).
 3. TCGCenter.eu is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de Klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.
 4. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. TCGCenter.eu geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. TCGCenter.nl kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 5. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. TCGCenter verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

ARTIKEL 17 - KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN 

In het geval je klachten zou hebben over onze goederen of diensten, kan je ons contacteren via het contactformulier onderaan deze pagina of via [email protected]. We doen er alles aan om jouw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

 1. Wij beschikken over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelen de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat je de gebreken hebt geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons.
 3. Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Jij dient ons in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Op overeenkomsten tussen ons waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 6. Loopt er toch eens iets niet zoals gepland en geraken we er samen niet uit, dan kan je altijd beroep doen op het ODR-platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie. Zij zullen dan optreden als tussenpersoon zodat we alsnog samen tot een goede oplossing kunnen komen. 

ARTIKEL 18 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN 

Aanvullende dan wel van deze algemene verkoopsvoorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.